MUDr. TIBOR BIELIK, PhD.

Štúdium

1983 – ukončené VŠ štúdium na LF UK Martin v študijnom odbore všeobecné lekárstvo
1987 – kvalifikačná atestácia I. stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo
1991 – kvalifikačná atestácia II. stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo
2002 – ukončené doktorandské štúdium na LF Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
2006 – hosťujúci docent v odbore gynekológia a pôrodníctvo na FZŠŠ SZU Bratislava
2006 – špecializačná atestácia v subšpecializačnom odbore Reprodukčná medicína
2009 – špecializačná atestácia v subšpecializačnom odbore Onkológia v gynekológii
2015 – štúdium v špecializačnom odbore Zdravotnícky manažment a financovanie

Klinická prax

1983-1997 – Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici
1997-2002 – Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie NsP Brezno – primár oddelenia
2002 -2007 – Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici – primár oddelenia
2007 – II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU vo FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici – prednosta kliniky

Študijné pobyty

1993 – Department of Obstetrics and Gynaecology,King´s College School of Medicine and Dentistry, London, Anglicko, zameraný na prenatálnu ultrazvukovú diagnostiku Prof. K.H.Nicolaides
2000 – Stanford endoscopy center for training and technology, Stanford University School of Medicine, Palo Alto, California, USA na divízii minimálne invazívnej gynekologickej endoskopickej chirurgie Prof. C. R. Nezhat.
2007 – IRCAD EITS Laparoscopic Training Center Strasbougr, France, Prof. Arnaud Wattiez
Ospedale Sacro Cuore – Don G. Calabria, Negrar, Taliansko

Publikácie v odborných časopisoch

1. Bielik, T. Levonogestrelový intrauterinný systém – viac než antikoncepcia In Gynekol. prax., 2013, roč. 11, č.2, s. 85-91.

2. Bielik, T., Bornay, I., Rosová L. Ektopická gravidita v jazve po cisárskom reze úspešne riešená kyretážou a operačnou hysteroskopiou: Kazuistika a prehľad literatúry. Slov. Gynek. Pôrod., 2013, roč. 20, s. 38-42.

3. Bielik, T., Rosová, L., Hudec, B., Charvát, M. Laparoskopicky asistovaná neoplastika pošvy podľa VecchiettihoIn. In Slov. Gynek. Pôrod., 2013, roč. 20, s. 8-14.

4. Bielik, T. Narrow band imaging v gynekologickej endoskopii. In Slov. Gynek. Pôrod., 2013, roč. 20, s. 14- 21.

5. Bielik, T. Laparoskopická marsupializácia symptomatickej lymfocysty po laparotomickej systematickej pelvickej lymfadenektómii. In Vybrané kazuistiky z gynekologické endoskopie. Mladá Fronta, Praha, 2013

6. Bielik, T., Karovič, M., Trška, R. Laparoskopicky asistovaná vaginálna radikálna trachelektómia. Onkológia (Bratisl.), 2013, roč. 8, č. 6, s. 361-365.

7. Bielik, T., Baláž, V., Rosová L. Laparoscopic reconstructive management if cervical agenesis. In Čes. Gynek., 2012, roč. 77, č. 3, s. 189-194.

8. Molitoris, P., Bielik, T., Tužinská, I. Prevencia Rh izoimunizácie. In Gynekol. prax., 2010, roč. 8, č. 3, s. 156-158.

9. Bielik, T. Endoskopia v diagnostike a liečbe sterility. In Slov. Gynek. Pôrod., 2009, roč. 16, č. 4, s. 185-186.

10. Bielik, T., Karovič, M., Baláž, V., Trška, R., Adam, J.: Total laparoscopic radical hysterectomy. A pilot study of faesibility and safety. In Gynecol. Surg., 6 (Suppl 1), 2009, S 190.

11. Adam, J., Bielik, T., Šima, M.: Recent possibilities of suturing-free techniques in gynaecological operations. In Gynecol Surg., 6 (Suppl 1), 2009, S 76.

12. Bielik, T. Laparoskopia v gynekologickej onkológii. In Gynekol. Prax., 2009, roč. 7, č. 2, s. 70-80.

13. Bielik, T., Karovič, M., Trška, R., Baláž, V. Totálna laparoskopická radikálna hysterektómia – pilotná štúdia techniky a bezpečnosti. In Slov. Gynek. Pôrod., 2009, roč. 16, č. 1, s. 8-17.

14. Bielik, T. Laparoskopická radikálna hysterektómia typ II a III, možnosti nereve-sparingu. In Gynekologické urofórum, Farmi-profi, 2009, s.5.

15. Bielik, T. Sakrokolpopexia – abdominálny, laparoskopický a laparo-vaginálny prístup. In Gynekologické urofórum, Farmi-profi, 2009, s.15.

16. Bielik, T., Karovič,M., Trška, R., Baláž, V. Adenomyóza – kontroverzná diagnostika a liečba. In Aktuálne problémy v diagnostike a liečbe endometriózy. Bratislava. Art & Prerss, 2009, s.26-27.

17. Bielik, T. Prvý diaľkový prenos gynekologickej „live surgery“ na Slovensku. In Slov. Gynek. Pôrod., 2008, roč. 15, č. 2, s. 94.

18. Mošková, M., Bielik, T. Rh – inkompatibilita. In Neonatol. Zvesti., 2007, roč. 11, č. 1, s. 5-11.

19. Bielik, T. Hlboko infiltrujúca endometrióza a adenomyomatóza. In Gynekol. Prax., 2006, roč. 4, č. 4, s. 223-230.

20. Bielik, T. Úvod k téme čísla: endometrióza. In Gynekol. prax., 2006, roč. 4, č. 4, s. 195.

21. Bielik, T., Trška, R.: Atlas gynekologickej laparoskopickej operatívy na DVD nosiči. Grada, Praha 2006

22. Petrovičová, Z, Bielik, T., Piškaninová, M. Bezpečnostný profil tibolonu z aspektu prsníka pri dlhodobom režime užívania. In Prakt. Gynek., 2006, č. 3, s. 111-114.

23. Bielik, T., Trška, R., Schwarz, R., Jenčo, A. Graviditas ectopica cornualis. Raritná komplikácia IVF-ET. Abstrakt. In Prakt. Gynek. , 2006, č. 6, s. 216.

24. Marková, I., Novotný, J., Bielik, T. , Vodecký, M. Magnetická rezonancia plodov – naše prvé skúsenosti. Abstrakt. In Slov. Rádiol., 2005, roč. 12, č. 1, s. 34-35.

25. Bielik, T. IVF in Slovakia: facts and figures, In Prakt. Gynek., 5, 2004, 34.

26. Bielik, T. Predčasný pôrod. In Gynekol. prax., 2004, roč. 2, č. 1, s. 8-14.

27. Petrovičová, Z., Bielik, T., Piškaninová, M. Bezpečnostný profil tibolonu z aspektu prsníka. Abstrakt. In Prakt. Gynek., 2004, č. 5/S1, s. 15.

28. Molitoris, P., Bielik, T., Žarnovičanová, M., Babic, J., Vodecký, M., Trška, R. Terapeutické ovplyvnenie trombofílie v perinatálnej starostlivosti. In Prakt. Gynek., 2003, roč. 10, č. 3, s. 114-116.

29. Bielik, T., Karovič, M., Počarovský, P. Sakrokolpopexia – laparotómia versus laparoskopia. Abstrakt. In Slov. Gynek. Pôrod., 2003, roč. 10, suppl. 1, s. 30.

30. Bielik, T., Kočajdová, K., Janíček, J., Bolgáč, A. Diagnostika subklinickej intraamniálnej infekcie. In Slov. Gynekl. Pôrod., 2002, roč. 9, č. 3, s. 107-115.

31. Petrovičová, Z., Bielik, T., PIškaninová, M. Bezpečnostný profil tibolonu z aspektu prsníka pri prechode z krátkodobého režimu užívania na dlhodobý režim užívania. In Slov. Gynek. Pôrod., 2002, roč. 9, č. 4, s. 175-179.

32. Bielik, T., Švantner, J., Dubíny, I., Bugárová, R., Macejka, J., Trška, R. Laparoskopická myomektómia: technika a výsledky. In Slov. Gynek. Pôrod., 2002, roč. 9, č. 4, s. 163-169.

33. Dubinský, P., Boor, A., Kinčeková, J., Tomašovičová, O., Reiterová, K., Bielik, T. Congenital trichinellosis? Case report. In Parasite, 8, 2001, s. 180-182

34. Bielik, T. Transvaginálna sonograficky vedená punkcia pri liečbe pelvických zápalových tumorov. In Slov. Gynek. Pôrod., 2000, roč. 7, č. 4, s. 182-188.

35. Bielik, T., Dubíny, I., Švantner, J. Prvé skúsenosti s laparoskopicky asistovanou vaginálnou hysterektómiou. In Slov. Gynek. Pôrod., 1999, roč. 6, č. 3, s. 109-112.

36. Bielik, T., Okapec, S.: Emboloterapia panvovej varikozity ako príčiny chronickej panvovej bolesti (pelvic pain). In Prevencia v gynekológii a pôrodníctve. Martin: Osveta, 1998, s. 56-57.

37. Okapec, S., Bielik, T. Embolizácia ovariálnych žíl u žien s panvovým kongestívnym syndrómom. In Slov. Rádiol., 1998, roč. 5, č. 1, s. 58.

38. Kvasnicová, M., Bielik, T., Kočajdová, K., Csomoová, E. Prenatálna diagnostika a prevalencia rázštepopvých chýb nervovej trubice a chromozómových aberácií u živonarodených detí v 5 okresoch. In Prakt. Gynek., 1998, roč. 5, č. 1, s. 14-17.

39. Kvasnicová, M., Bielik, T., Kočajdová, K., Csomoová, E., Melušová, J. Prevalencia vrodených vývojových chýb v rokoch 1982-1996 na OLG NsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici. In Čes.-slov. Pediat., 1997, roč. 52, č. 1, suppl., s. S123.

40. Bielik, T., Bielik, P. Hysterosonografia v prebioptickej diagnostike patológií endometria. In: Endometrium v peri- a postmenopauze. Bratislava : SAP, 1997, s. 102-107.

41. Žarnovičanová, M., Bielik, T. Profylaktická antirombotická liečba v dvoch graviditách u ženy s vrodeným defektom antitrombínu III.(Kazuistika). In Hemat.Transfuz., 1997, roč. 7, č. 2, s. 23-26.

42. Bielik, T., Bolgáč, A. Môže byť vaginálny pôrod po cisárskom reze fyziologický ? In Zborník : Fyziologický pôrod a jeho vedenie. Žilina: BLAHA, 1995, s. 121.

43. Kočajdová, K., Bielik, T., Bielik, P. Prínos UZV pri diagnostike sy. pelvic pain. In Mod. Gynek. Porod., 1993, roč. 3, č. 4, s. 411-414.

44. Janíček, J., Bolgáč, A., Kočajdová, K., Bielik, T. Terminálne kardiotokografické nálezy plodov s nepriaznivou prognózou u matiek s neskorou gestózou. In Čs. Gynek., 1990, roč. 55, č. 9, s. 711-712.

45. Kočajdová, K., Bolgáč, A., Janíček, J., Bielik, T. Korelácia liečebných postupov neskorej gestózy na našom pracovisku s dopadom na výsledok tehotnosti. In Čs. Gynek., 1990, roč. 55, č. 9, s. 713.

46. Bielik, T., Bolgáč, A., Kočajdová, K., Janíček, J., Žarnovičanová, M. Efekt nízkodávkovej heparinoterapie na výsledok tehotenstva s neskorou gestózou. In Čs. Gynek., 1990, roč. 55, č. 9, s. 714-715.

MUDr. Tibor Bielik PhD.

MUDr. Tibor Bielik PhD.

Kontakt

GPKC
MUDr. Tibor Bielik PhD.
Cesta na štadión 14987/15
974 04 Banská Bystrica

Telefonické objednávky v čase ordinačných hodín:
+421 908 218 591

Kde nás nájdete? →